Semalt hünärmeni - Çagalaryňyza nädip düşünmeli we zyýanly programmalardan gaça durmaly

Mekdepleriň köpüsiniň çagalara internetde howpsuz galmagy we zyýanly programmalardan we wiruslardan gaça durmagy öwretmeýändigini bilýäris. Belki, maglumat tehnologiýasynyň durmuşymyzdaky ähmiýetine düşünmek we tehnologiýa bilen baglanyşykly meseleleri çözüp bilmek möhümdir. Munuň üçin esaslary çagalarymyza öwretmeli bolarys. Otherwiseogsam, üstünlik gazanmak üçin bize mümkinçilik ýok.

Semalt” -yň öňdebaryjy hünärmeni Raýan Jonson öz tejribesini paýlaşýar we çagalaryňyzyň internetde howpsuz bolmagy üçin käbir peýdaly maslahatlary kesgitleýär.

Çagalarymyz nädip internetde wagt geçirýärler

Ilki bilen çagalarymyzyň internetde nädip wagt geçirýändikleri bilen tanyş bolmaly. Anotherene bir sorag, zyýanly programma üpjünçiligine düşünmäge nädip kömek edip bileris we ondan nädip dynmaly? Olara yzygiderli ýumuşlar bermek bilen zyýanly programma üpjünçiligi we wiruslar barada düşünje ösdürmäge kömek edip bileris. Çagalara kompýuter bilen baglanyşykly ýumuşlar bermek we soraglary çözmäge kömek etmek mugallymlarymyzyň borjy.

Degişli wideolary bolan çagalara öwretmek

Kompýuter wiruslaryndaky köp sanly wideo internetde bar. Wideolaryň köpüsiniň ululara gönükdirilendigi hakykat, ýöne bu çagalarymyzyň olardan artykmaçlyk alyp bilmejekdigini aňlatmaýar. “YouTube” wideolarynyň köpüsi adamlara howpsuzlyk sazlamalaryny nädip sazlamalydygy we ulanyjylara amatly programmalary we oýunlary yzygiderli göçürip alyp boljakdygy barada köp zat aýdýar. Şeýlelik bilen, synp derejelerine we akyl mümkinçiliklerine baglylykda çagalara peýdaly wideolary almak ene-atalarymyzyň we mugallymlarymyzyň borjy. Recentlyaňy-ýakynda internetdäki howplary öz içine alýan birnäçe habar tapdym. Şol eserleri çagalarymyz bilen hem paýlaşyp bileris, täze zatlar öwrenip bilerler.

PPT prezentasiýalary

Hawa, PPT prezentasiýalaryny çagalaryma diňe howpsuzlyk we howpsuzlyk hakda köp zat öwretmek üçin ulanýandygym hakykat. Ilki bilen çagalara zyýanly programma üpjünçiligi we wiruslar we olardan nädip dynmalydygy barada köp wideo we PPT prezentasiýalaryny almak. Berlen materialdan geçensoň, indiki ädim ähli esaslary öwrenendiklerini ýa-da ýokdugyny barlamak üçin käbir soraglar bermekdir. Internetde gezelenç edenlerinde ýa-da sosial media ulananda çagalarynyň howpsuzdygyna ynanýan adamlar uly ýalňyşlyk goýberýärler. Ünsümize mätäç zatlar kän, elbetde, ygtybarly we ygtybarly geljegi üçin bilimleri çagalarymyza geçirmeli. Sevenedi ýaşdan kiçi çagalar üçin wiruslar we zyýanly programmalar bilen baglanyşykly surat kitaplarynyň wersiýalaryny alyp bileris. Bu kitaplaryň üsti bilen, geljege nädip taýýarlanmalydygyny we internetde howpsuzlygyny nädip üpjün etmelidigini öwredip bileris.

Netije

Wiruslar we zyýanly programmalar barada aýdylanda, ulularam, çagalaram esaslary öwrenmeli. Hemmeler üçin onlaýn howpsuzlyk şu günler esasy aladalaryň biridir. Wirusa garşy programma üpjünçiligine we zyýanly programma üpjünçiligine üns bermesek, ähli maglumatlarymyzy we duýgur faýllarymyzy ýitirmek howpy abanýar. Çagalarymyza-da şol bir zady öwretmeli. Sosial mediany ulananlarynda, profilleriniň we parollarynyň döwülmändigine göz ýetirmeli. Şeýlelik bilen, mugallymlar çagalara zyýanly programmalar we wiruslar barada leksiýalar bermek üçin goşmaça sapaklar gurmalydyrlar.

mass gmail